Available courses

Основна мета курсу «Соціальна геронтологія» полягає в тому, щоб студенти засвоїли основні поняття соціальної геронтології, її закономірності, методи та специфіку їх застосування

Загальноосвітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця на підставі вивчення та розуміння специфіки соціальної роботи з геронтологічною групою клієнтів.

Розвиваюча - формувати й розвивати психологічні знання студентів, навчити їх досліджувати, описувати та аналізувати психосоціальні явища та поведінкові акти, виробити навички самостійного аналізу психічних явищ, уміння застосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності.

Виховна - формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення соціальної роботи в становленні Української держави; сприяти розвитку в майбутніх соціальних працівників, їх професійних й особистісних якостей.

Основними завданнями вивчення курсу «Соціальна геронтологія» є:

¾   ознайомлення студентів з основами майбутньої професії, історією виникнення, становлення та розвитком соціальної геронтології в цілому, та в межах соціальної роботи зокрема;

¾   оволодіння основними категоріями соціальної геронтології;

¾   дослідження сучасних теоретико-методологічних засад соціальної роботи з геронтологічною групою клієнтів;

¾   оволодіння системою знань про методисоціальноїгеронтології;

¾   засвоєннятеоретичнихзнань про людину, специфікуїївіковогорозвитку, їїпсихологію у зв’язку з соціальнимсередовищем;

¾   оволодіннянавичкамипроведенняпсихологічнихдосліджень;

¾   формування професійного світогляду та наукового мислення;

¾   сприяння підвищенню рівня професійної культури студентів.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен

знати:

     - предмет і структуру соціальної геронтології, її основні дефініції, завдання;

- особливості соціальної роботи з геронтологічною групою клієнтів;

- класифікацію геронтологічних груп клієнтів.

Вміти:

- виявляти, визначати та аналізувати особливості потреб та станів осіб похилого віку, оперуючи психологічними поняттями, законами, механізмами;

- своєчасно виявляти та усувати деформації в психологічній сфері осіб похилого віку;

- проводити психологічні дослідження різного рівня;

- робити позитивні висновки з негативного досвіду, постійно вдаватися до самоаналізу і об’єктивної оцінки як своїх дій, так і дій інших;

- реалізувати психологічний підхід до особистості.

Передумови для вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Соціальна геронтологія» є складовою циклу професійної підготовки студентів ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 231 «Соціальна робота».

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, використання соціальних технологій різними країнами, соціальні школи, соціально-психологічна допомога тощо.