Основна мета курсу «Психодіагностика» полягає в тому, щоб студенти засвоїли основні поняття психодіагностики, її закономірності, методи та методики, вікову специфіка їх застосування

Загальноосвітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця на підставі вивчення та розуміння механізмів та принципів психодіагностики.

Розвиваюча - формувати й розвивати психологічні знання студентів, навчити їх досліджувати, описувати та аналізувати психічні явища та поведінкові акти, виробити навички самостійного аналізу психічних явищ, уміння застосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності.

Виховна - формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення соціальної роботи в становленні Української держави; сприяти розвитку в майбутніх соціальних працівників, їх професійних й особистісних якостей.

Основними завданнями вивчення курсу «Психодіагностика» є:

¾   ознайомлення студентів з основами майбутньої професії, історією виникнення, становлення та розвитком психодіагностики в цілому, та в межах соціальної роботи зокрема;

¾   оволодіння основними категоріями психодіагностики;

¾   дослідження сучасних теоретико-методологічних засад вивчення психічної діяльності;

¾   оволодіння системою знань про методи психодіагностики;

¾   засвоєння теоретичних знань про людину, специфіку її вікового розвитку, її психологію у зв’язку з соціальним середовищем;

¾   оволодіння навичками проведення психологічних досліджень;

¾   формування професійного світогляду та наукового мислення;

¾   сприяння підвищенню рівня професійної культури студентів.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен

знати:

     - предмет і структуру психодіагностики, її основні дефініції, завдання;

- особливості дослідження психіки та поведінки особистості;

- класифікацію психодіагностичного інструментарію;

- вікову специфіку його застосування.


 

Вміти:

- виявляти, визначати та аналізувати особливості розвитку певного психічного процесу чи стану, оперуючи психологічними поняттями, законами, механізмами;

- своєчасно виявляти та усувати деформації в психологічній сфері;

- проводити психологічні дослідження різного рівня;

- робити позитивні висновки з негативного досвіду, постійно вдаватися до самоаналізу і об’єктивної оцінки як своїх дій, так і дій інших;

- реалізувати психологічний підхід до особистості.

Передумови для вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є складовою циклу професійної підготовки студентів ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 231 «Соціальна робота».


Механізми ефективного управління в органах публічної влади